This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Auditimi Ligjor & Pajtueshmëria

Auditimi Ligjor & Pajtueshmëria

Pajtueshmëria me kërkesat rregullatore po bëhet gjithnjë e më komplekse, gjithashtu kërkesat dhe fushat e veprimtarive të autoriteteve rregullatore vazhdojnë të zgjerohen. Ekipi ynë e ka ekspertizën e nevojshme dhe mund t'ju udhëheqë përmes sfidave që ky mjedisi i ndryshueshëm krijon.

Nëse keni nevojë për konfirmim të pavarur të informacionit që duhet raportuar tek autoritetet rregullatore ose, organizata juaj kërkon vullnetarisht verifikim të pavarur për të shmangur gabime faktike (dhe rrezikun për mospajtueshmëri) ne mund t'ju ndihmojmë.

Ekipi i auditimit të BDO-së mund t’ju mbështesë për të verifikuar:

  • Pajtueshmërinë me kërkesat rregullatore në lidhje me raportimin financiar dhe jo- financiar

  • Menaxhimin në mënyrë efektive të rrezikut rregullator

  • Mënyrën dhe nivelin e drejtimit të korporatës

  • Pajtueshmërinë me kërkesat rregullatore që është konsistente me objektivat tregtare të njësisë ekonomike.