• Përgatitja e Pasqyrave Financiare

Përgatitja e Pasqyrave Financiare

Ne ju sigurojmë klientëve mbështetjen e ekspertëve tanë në përgatitjen e raporteve tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore.