• Përgatitja e pagave dhe shërbime të lidhura

Përgatitja e pagave dhe shërbime të lidhura

Duke patur parasysh ndjeshmërinë dhe ndryshimet e herë pas herëshme në kërkesat rregullatore që lidhen me përgatitjen e pagave, shumë prej klientëve tanë kanë zgjedhur të transferojnë funksionet e përgatitjes së listëpagesave tek BDO, duke i mundësuar stafit të tyre administrativ fokusimin në detyra më fitimprurëse.

BDO ofron:

  • Ndihmë me hartim, ndryshim apo ndërprerje të marrëveshjeve të punësimit;
  • Përfaqësimin e Klientëve tek Autoritet (zyrat) e Punës;
  • Përgatitjen e Listëpagesave;
  • Llogaritjen e tatimit mbi të ardhurat dhe llogaritë përfundimtare vjetore;
  • Raportim tek menaxhimi;
  • Shërbimet administrative për stafin e huaj.